HĐND xã Thiệu vận Khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ 7 kỳ họp chuyên đề.

Đăng lúc: 31/10/2022 (GMT+7)
100%

HĐND xã Thiệu Vận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề để Nghị quyết thực hiện chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn xã.
Sáng ngày 31/10/2022 tại Hội trường công sở xã Thiệu Vận, HĐND xã Thiệu Vận đã tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề để Nghị quyết thực hiện chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn xã.
Tham dự hội nghị có các đồng chí BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND,cán bộ công chức, CT MTTQ, trưởng các ngành đoàn thể CT-XH,giám đốc HTXDVNN, các đồng chí Bí thư thôn trưởng, đài truyền thanh và 23 đại biểu ĐĐND xã khóa XX.


Đồng chí Vũ Văn Nghĩa - PCT UBND, Đại biểu hội đồng nhân dân xã thông qua các tờ trình:
1. Tờ trình số 517/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư lập Quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Vận đến năm 2030". Nghị quyết về việc "Quyết định chủ trương lập Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030".
2. Tờ trình số 521/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm dân cư đông Bông, Ngán ChùaThôn 3,4". Nghị quyết về việc "Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng điểm dân cư đồng Bông, Ngán Chùa thôn 3,4".
3. Tờ trình số 520/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm dân cư đồng Ải, thôn Quy Xá". Nghị quyết về việc "Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng điểm dân cư đồng Ải, thôn Quy Xá".
4. Tờ trình số 522/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng mương tưới thôn 1". Nghị quyết về việc "Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng mương tưới thôn 1".
5. Tờ trình số 518/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường điểm dân cư đồng Ải thôn Quy Xá". Quyết nghị về việc "Quyết định chủ trương đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường điểm dân cư đồng Ải thôn Quy Xá".
6. Tờ trình số 519/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường điểm dân cư đồng Bông, Ngán Chùa thôn 3,4". Quyết định về việc "Quyết định chủ trương đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường điểm dân cư đồng Bông, Ngán Chùa thôn 3,4".


Các đại biểu đã nhất trí các tờ trình đã được thông qua tại hội nghị.

HĐND xã Thiệu vận Khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ 7 kỳ họp chuyên đề.

Đăng lúc: 31/10/2022 (GMT+7)
100%

HĐND xã Thiệu Vận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề để Nghị quyết thực hiện chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn xã.
Sáng ngày 31/10/2022 tại Hội trường công sở xã Thiệu Vận, HĐND xã Thiệu Vận đã tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề để Nghị quyết thực hiện chủ trương đầu tư một số công trình trên địa bàn xã.
Tham dự hội nghị có các đồng chí BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND,cán bộ công chức, CT MTTQ, trưởng các ngành đoàn thể CT-XH,giám đốc HTXDVNN, các đồng chí Bí thư thôn trưởng, đài truyền thanh và 23 đại biểu ĐĐND xã khóa XX.


Đồng chí Vũ Văn Nghĩa - PCT UBND, Đại biểu hội đồng nhân dân xã thông qua các tờ trình:
1. Tờ trình số 517/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư lập Quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Vận đến năm 2030". Nghị quyết về việc "Quyết định chủ trương lập Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030".
2. Tờ trình số 521/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm dân cư đông Bông, Ngán ChùaThôn 3,4". Nghị quyết về việc "Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng điểm dân cư đồng Bông, Ngán Chùa thôn 3,4".
3. Tờ trình số 520/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm dân cư đồng Ải, thôn Quy Xá". Nghị quyết về việc "Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng điểm dân cư đồng Ải, thôn Quy Xá".
4. Tờ trình số 522/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng mương tưới thôn 1". Nghị quyết về việc "Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng mương tưới thôn 1".
5. Tờ trình số 518/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường điểm dân cư đồng Ải thôn Quy Xá". Quyết nghị về việc "Quyết định chủ trương đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường điểm dân cư đồng Ải thôn Quy Xá".
6. Tờ trình số 519/TTr-UBND ngày 21/10/2022 về việc "Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường điểm dân cư đồng Bông, Ngán Chùa thôn 3,4". Quyết định về việc "Quyết định chủ trương đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường điểm dân cư đồng Bông, Ngán Chùa thôn 3,4".


Các đại biểu đã nhất trí các tờ trình đã được thông qua tại hội nghị.